Wyszukiwarka

VAT w JST i ich jednostkach budżetowych, w tym planowane zmiany na 2018 rok - Ciechanów

Program

Wykładowca: Małgorzata Rzeszutek - doradca podatkowy


Program kursu
(8 godzin wykładowych):

 1. Deklaracje i informacje podsumowujące
  • Jakie deklarację i informacje dla celów podatku VAT muszą składać jednostki samorządu terytorialnego
  • wewnętrzne regulacje JST (deklaracje i informacje cząstkowe oraz łączne składane do urzędu skarbowego)
   • co to jest deklaracja cząstkowa i dlaczego JST decydują się na te deklaracje
   • czy JST może przewidzieć dla JB/ZB w deklaracji cząstkowej zwrot nadwyżki podatku VAT?
   • czy w deklaracji cząstkowej JB/ZB wystąpi pole nadwyżki z poprzedniej deklaracji podatkowej?
  • obowiązkowe e-deklaracje i e-informacje m.in. dla jednostek samorządu terytorialnego
 2. Sankcje w podatku VAT
  • błędy i pomyłki w rozliczeniach a ryzyko wymierzenia sankcji VAT
  • wykazanie nadwyżki podatku naliczonego a dodatkowa sankcja VAT
  • wpływ korekty deklaracji na wymierzenie dodatkowej sankcji pieniężnej
  • przypadki zastosowania 30% sankcji VAT
  • uprawnienie do skorzystania z obniżonej 20% stawki sankcji VAT,
  • faktura wystawiona przez podmiot nieistniejący a sankcja VAT
  • wymierzanie dodatkowego zobowiązania podatkowego przy pustych fakturach,
  • obszary ryzyka dla uczciwych podatników i dotychczasowe podejście organów podatkowych
  • wzór instrukcji w zakresie minimalizacji ryzyk nałożenia sankcji karnoskarbowych
 3. Czynności opodatkowane w JST
  • podstawowa stawka podatku – 23% (przedłużenie do 31 grudnia 2018 r.)
  • obniżona stawka podatku VAT – 8% (przedłużenie do 31 grudnia 2018 r.)
   • budownictwo mieszkaniowe,
   • usługi gastronomiczne,
   • usługi komunalne i usługi rozprowadzania wody
   • usługi w zakresie rekreacji
  • obniżona stawka podatku VAT – 5% (m.in. niektóre artykuły spożywcze, książki i czasopisma specjalistyczne)
  • obniżona stawka podatku VAT – 0%
  • zwolnienie z podatku VAT
   • dostawy towarów -praktyka stosowania w JST
   • zwolnienia dla dostawy nieruchomości, w tym budynków i lokali
   • usługi związane z działalnością sportową
   • usługi związane z pomocą społeczną
   • usługi kulturalne
   • usługi świadczone przez jednostki objęte systemem oświaty w zakresie kształcenia i wychowania, oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z nimi związanych
   • pozostałe usługi edukacyjne
   • duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych
   • sprzedaż posiłków uczniom oraz pracownikom szkoły, a także OPS
   • organizacja obozów, kolonii przez szkołę
   • usługi zakwaterowania w bursach i internatach
   • usług najmu, dzierżawy i tym podobne, problem refaktury mediów
   • zakres świadczeń socjalnych, bytowych, z zakresu zabezpieczenia społecznego (MOPS,GOPS, DPS) a zwolnienie z VAT i niepodleganie VAT (rola decyzji administracyjnych)
 4. Odliczenie pełne, częściowe i proporcjonalne
  • kiedy odliczenie pełne, częściowe a kiedy proporcjonalne na przykładach
  • zasady ustalania proporcji, w tym szczególne regulacje dla jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy centralizującej oraz projektowane zmiany od 1 stycznia 2018 r.
  • korekta proporcjonalnie odliczonego podatku naliczonego (korekta roczna i w przypadku sprzedaży składnika majątku w okresie korekty)
  • korekta z uwagi na zmianę przeznaczenia
  • prewskaźnik a struktura sprzedaży – wzajemne relacje i kolejność stosowania
  • nadwyżka podatku naliczonego nad należnym – kwota do przeniesienia lub zwrot podatku
  • zwrot podatku naliczonego jednostkom dokonującym nabycia (importu) towarów lub usług finansowanego ze środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej oraz warunki i tryb dokonywania tego zwrotu
  • ewidencja u podatnika VAT zwolnionego
  • ewidencja u podatnika VAT czynnego, w tym oczekujące zmiany od 1 stycznia 2017 r. i 1 stycznia 2018 r.
  • wewnętrzne ustalania wewnątrz jednostki samorządu terytorialnego dotyczące prowadzenia ewidencji – jedna ewidencja sprzedaży i zakupu w urzędzie, czy wiele ewidencji w każdej z jednostek organizacyjnych
 5. Zmiany planowane na 2018 r.:
  • mechanizm split payment tzw. model podzielnej płatności
  • Centralny Rejestr Faktur
  • planowane automatyczne przesyłanie danych z kas rejestrujących
 6. Faktury
  • dane które powinna zawierać faktura (ustawa o VAT i przepisy wykonawcze), w tym faktura zaliczkowa – z uwzględnieniem obowiązków wynikających z JPK_FA
  • terminy wystawiania faktur
  • faktury korygujące, noty korygujące, anulowanie faktury
  • puste faktury
  • faktury wystawiane do paragonów fiskalnych
  • brak przepisów przejściowych w ustawie centralizacyjnej dot. faktur, faktur korygujących i not korygujących, duplikatów faktur – jak sobie poradzić
   • kto wystawia faktury sprzedaży po centralizacji rozliczeń podatku VAT
   • jakie dane powinny być zawarte na wystawianych po centralizacji fakturach korygujących i duplikatach faktur za okresy sprzed centralizacji jednostek podległych
  • zasady wystawiania faktur a centralizacja rozliczeń podatku VAT w JST
   • zasady wystawiania faktur w imieniu i na rzecz właściwej jednostki samorządu terytorialnego
   • właściwe określanie pozycji: sprzedawca/ wystawca, nabywca/odbiorca po centralizacji VAT
   • właściwe zawieranie umów cywilnoprawnych (prawidłowe określanie stron umowy)
   • elementy faktur VAT wystawianych przez jednostki budżetowe –elementy obligatoryjne, elementy fakultatywne
  • odpowiedzialność karno-skarbowa za wadliwe lub nierzetelne wystawienie faktury

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Terenowego SKwP w Ciechanowie ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52. w godzinach: 10:00 - 17:00.

Cena kursu

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi:
300,00
(dla członków Stowarzyszenia – 285,00 zł).

Back to top