Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Inne
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Termin rozpoczęcia:
26.04.2022
Godzina rozpoczęcia:
10:00
Koniec zapisów:
26.04.2022
Wykładowca:
Przyszło Artur

Opłata:
300,00 zł - cena podstawowa
270,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia

Program

Wykładowca: Artur Przyszło specjalista z zakresu rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych

Program kursu (6 godzin wykładowych):

  1. 34a ust. 1 i 2 – rejestr umów – teleinformatyczny system prowadzony przez Ministra Finansów. Charakterystyka obszaru i zakresu danych umieszczanych w rejestrze.
  2. 34a ust. 3 – umowy które mogą podlegać udostępnieniu na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.
  3. 34a ust. 4 – umowy których się nie zamieszcza w rejestrze – zawartych na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019r. – prawo zamówień publicznych.
  4. Graniczna kwota warunkująca zamieszczanie informacje w rejestrze.
  5. Rejestr umów, a zaangażowanie wydatków roku bieżącego i lat następnych – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej
  6. Rejestr faktur, a zaciąganie zobowiązań – § 23 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.
  7. Studium przypadku w zakresie informacji o umowach zawartych w formie pisemnej, dokumentowej, elektronicznej albo innej formie szczególnej, których wartość przedmiotu przekracza 500 zł zamieszczanych w rejestrze.
  8. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00 – 14:00.

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833