Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Typ:
Kurs
Tryb:
poniedziałki i środy w godzinach 16:30 – 20:30
Termin rozpoczęcia:
02.08.2021
Termin zakończenia:
29.09.2021
Koniec zapisów:
02.08.2021
Wykładowca:
Wróblewska Grażyna

Opłata:
1700,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
1530,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
1615,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
150,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
RATA 1: 850,00 zł
RATA 2: 850,00 zł
3 raty
RATA 1: 600,00 zł
RATA 2: 600,00 zł
RATA 3: 500,00 zł

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej,
  • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.

Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

Dodatkowe informacje

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.700,00 zł. od osoby
(dla członków Stowarzyszenia – 1.530,00 zł), w tym wpisowe 150,00 zł.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833