Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Najważniejsze zmiany w polskim prawie bilansowym i handlowym wpływające na sprawozdanie finansowe za rok 2020 oraz nowe obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego.
 2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce:
  • zmiany w polskim prawie bilansowym w roku 2020 (ustawa o rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości) i ich wpływ na sprawozdawczość finansową,
  • podstawy prawne sporządzania e-sprawozdań,
  • szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym w zależności od wielkości podmiotu gospodarczego.
 3. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe:
  • obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji,
  • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznienie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi, itp.),
  • obowiązki związane ze sprawozdawczością „elektroniczną”.
 4. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej,
  • księgi rachunkowe w wersji elektronicznej – w formacie JPK.
 5. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
  • zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro,
  • weryfikacja polityki rachunkowości w zakresie zmian ustawy o rachunkowości,
  • wybrane aspekty – wycena aktywów i pasywów a wiarygodność danych prezentowanych przez sprawozdania finansowe.
 6. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie – wybrane zagadnienia.
 7. Prezentacja przychodów i kosztów – wybrane zagadnienia:
  • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (np. wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi),
  • pozostała działalność operacyjna i finansowa (np. poprawność prezentacji w poszczególnych pozycjach, wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu).
 8. Weryfikacja przychodów i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej – nota podatkowa w strukturze logicznej.
 9. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym – zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian w kapitale i ich powiązanie z księgami rachunkowymi oraz poszczególnymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego.
 10. Rachunek z przepływów pieniężnych – metodologia sporządzania, ogólne informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
 11. Informacja dodatkowa:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego (np. zakres danych identyfikujących podmiot sprawozdawczy, objaśnienie zasad ujawnienia specyficznych a będących w gestii kierownika jednostki zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, objaśnienie nietypowych zdarzeń gospodarczych wpływających na porównywalność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym),
  • dodatkowe informacje i objaśnienia (np. rodzaj podmiotu i charakter działalności a zakres objaśnień, powiązanie objaśnień z innymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego, zakres informacji pozafinansowych prezentowanych przez podmiot sprawozdawczy, objaśnienia dotyczące jednostek powiązanych i dane niezbędne dla potrzeb konsolidacji),
  • prezentowanie tytułów wpływających na wynik finansowy brutto dla potrzeb ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym.
 12. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833