Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Grzegorz Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Faktura jako dokument przewidziany przepisami ustawy o VAT
  • definicja faktury
  • faktury papierowe, a faktury elektroniczne
  • definicja faktury ustrukturyzowanej
  • sytuacje, w których podatnik jest obowiązany wystawić fakturę,
  • faktury „na żądanie nabywców”
  • termin wystawienia faktury, a obowiązek podatkowy
  • faktury „zaliczkowe”
  • zaliczka i dostawa w tym samym miesiącu – czy należy wystawić odrębne faktury
  • faktury dla czynności zwolnionych z VAT
  • bilety jednorazowe, dowody płatności za autostrady, kiedy mogą być uznane za faktury,
  • terminy wystawania faktur,
  • zasady fakturowania w przypadku wliczania do ceny towarów kosztów dodatkowych np. kosztów transportu
  • faktury pro forma
  • noty korygujące
  • dokumenty wewnętrzne
 2. Rozliczanie faktur korygujących z uwzględnieniem zmian wprowadzonych przez pakiety SLIM VAT.
  • dokumentacja rabatów i upustów będąca podstawą do rozliczenia faktur korygujących
  • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania
  • rozliczanie faktur korygujących zwiększających podstawę opodatkowania przy WNT, WDT i eksporcie towarów.
 3. Faktura, a paragon fiskalny
  • sytuacje, w których paragony fiskalne są uznawane za faktury.
 4. Projektowane zmiany w pakiecie SLIM-VAT3 od 2023 r. w zakresie dokumentacji.
  • doprecyzowanie zasad stosowania kursu przeliczeniowego dla faktur korygujących w sytuacji korekty faktur wystawionych w walucie obcej,
  • rezygnacja z formalnego wymogu posiadania faktury dotyczącej WNT przy odliczaniu podatku naliczonego,
  • możliwości rezygnacji z obowiązku wystawienia faktury zaliczkowej w sytuacji gdy zaliczka i sprzedaż ma miejsce w tym samym okresie rozliczeniowym
  • doprecyzowanie zasad w zakresie gromadzenia dokumentacji w przypadku, gdy sprzedaż jest dokumentowana zarówno fakturą jak i paragonem z kasy fiskalnej.
 5. Krajowy system e-faktur (KSEF)
  • uwierzytelnianie podatnika w KSEF
  • różnice między fakturą tradycyjną, a wystawianą w ramach KSEF,
  • moment wystawienia i otrzymania faktury w ramach KSEF.
 6. Pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833