Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Kayyali Samir – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Środki trwałe na gruncie ustaw CIT/PIT:
  • środki trwałe – podstawowa definicja
  • samodzielność i konieczność wykorzystywania w działalności
  • dłużej, krócej niż rok – zasady określania przewidywanego okresu użytkowania
  • kompletność i zdatność do użytkowania
  • obce składniki majątku, w tym inwestycje w obcym środku trwałym
 2. Wartości niematerialne i prawne
  • wartości niematerialne i prawne – katalog
  • wartości niematerialne i prawne niepodlegające amortyzacji
  • różnice miedzy prawem podatkowym a bilansowym
  • pułapki praktyczne
 3. Określenie wartości początkowej:
  • zakup majątku trwałego, w tym licencji, know-how, praw autorskich
  • wytworzenie majątku trwałego we własnym zakresie
  • dotacje, subwencje, dopłaty do nabycia majątku trwałego a wartość początkowa
  • nakłady poniesione przed przyjęciem środka trwałego do użytkowania
  • korekta wartości początkowej – kiedy?
  • różnice kursowe i odsetki wpływające na wartość początkową
  • ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • Transakcje restrukturyzacyjne, a określenie wartości początkowej
  • Odłączenie, przyłączenie części składowych
 4. Zasady i metody amortyzacji:
  • niezapłacone faktury a korekta odpisów amortyzacyjnych
  • podstawa naliczania i częstotliwość dokonywania odpisów amortyzacyjnych
  • metody amortyzowania środków trwałych
  • stawki obniżone, podwyższone i indywidualne,
  • metoda degresywna
  • amortyzacja jednorazowa środków trwałych
  • zasada kontynuacji przy restrukturyzacjach
  • jednorazowa amortyzacja – omówienie kilku rodzajów
  • zmiana metody amortyzacji – czy i kiedy możliwa?
 5. Samochody jako środki trwałe
  • Definicja samochodu osobowego i nieosobowego
  • Wartość początkowa – jak określić?
  • Amortyzacja – sposoby, metody, rodzaje
  • Odpisy amortyzacyjne samochodów osobowych, a koszty podatkowe
  • Praktyczne pułapki związane z amortyzacją samochodów
 6. Zagadnienia problematyczne:
  • remont a ulepszenie środków trwałych – przykłady
  • wymiana środka trwałego w ramach gwarancji
  • zaniechanie odpisów amortyzacyjnych a czasowe niekorzystanie z majątku trwałego
  • wsteczne obniżanie stawek amortyzacji
  • straty w majątku trwałym
  • nabycie inwestycji w obcym środku trwałym
  • likwidacja inwestycji w obcym środku trwałym
 7. Środki trwałe a koszty niestanowiące kosztów uzyskania przychodów
  • Środki trwałe otrzymane nieodpłatnie
  • Limity amortyzacyjne
 8. Odpłatne zbycie majątku trwałego
  • Przychód ze zbycia w jakiej wartości?
  • Koszt podatkowy, a niezamortyzowana wartość
  • Straty związane ze zbyciem środków trwałych
 9. Użyczenie, najem, i dzierżawa środków trwałych
  • Definicje
  • Różnice na gruncie podatkowym i prawnym
 10. Leasing operacyjny i finansowy
  • Definicja prawna i podatkowa
  • Wartość początkowa
  • Praktyczne różnice
 11. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833