Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Typ:
Kurs
Tryb:
niedziele w godz. 8.30 - 15.30 dwa razy w miesiącu
Termin rozpoczęcia:
06.06.2021
Termin zakończenia:
03.10.2021
Koniec zapisów:
06.06.2021
Wykładowca:
Grabińska Teresa

Opłata:
1300,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
1170,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
1235,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
120,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
Wpłata 1: 650,00 zł
Wpłata 2: 650,00 zł
3 raty
Wpłata 1: 440,00 zł
Wpłata 2: 430,00 zł
Wpłata 3: 430,00 zł
4 raty
Wpłata 1: 325,00 zł
Wpłata 2: 325,00 zł
Wpłata 3: 325,00 zł
Wpłata 4: 325,00 zł

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Kurs przeznaczony jest dla osób posiadających wykształcenie wyższe lub średnie, które zamierzają samodzielnie prowadzić książki przychodów i rozchodów. Uczestnikami kursu mogą być również przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kursu jest zdobycie teoretycznej i praktycznej wiedzy oraz umiejętności niezbędnych do prowadzenia podatkowej książki przychodów i rozchodów. Uczestnicy poznają podstawy prawne dotyczące działalności gospodarczej, podstawy podatku dochodowego i podstawy podatku VAT.
Zakłada się, że po zakończeniu kursu absolwent będzie posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania w/w czynności.
Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie pracy kontrolnej.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 70 godzin dydaktycznych.

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

 

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne książka przychodów i rozchodów – praktyczne ujęcie od podstaw

 • Podatkowa książka przychodów i rozchodów jako forma opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej
 • Podatek od towarów i usług
 • Składniki majątku wykorzystywane w działalności gospodarczej
 • Przychody związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • Koszty związane z prowadzeniem działalności
 • Dowody księgowe – podstawa zapisu w księdze
 • Rozliczanie pracownika w firmie z US i ZUS
 • Inwentaryzacja
 • Rozliczenie podatkowe w ciągu roku podatkowego dla prowadzących KPiR
 • Zamknięcie księgi na koniec roku
 • Wykorzystanie informacji zawartych w księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji i dokumentacji do analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa

 
Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza dająca możliwość wykonywania pracy, polegającej na:

 • identyfikowaniu składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej;
 • znajomości zasad wyceny składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej;
 • poznaniu zasad wyceny składników majątku wykorzystywanych w działalności gospodarczej stosowanych w rozliczeniach podatkowych;
 • prowadzeniu księgi przychodów i rozchodów;
 • wystawianiu niezbędnych dokumentów księgowych;
 • prawidłowym dokumentowaniu kosztów prowadzonej działalności gospodarczej;
 • ustaleniu podstawy opodatkowania;
 • właściwym ustaleniu w ciągu roku podatkowego zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzaniu zeznań podatkowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzaniu deklaracji w zakresie podatku od towarów i usług;
 • sporządzaniu dokumentacji płacowej zatrudnianych pracowników.

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują niezbędne podręczniki. Podręczniki mogą mieć postać papierową lub elektroniczną.

 

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej pracy kontrolnej.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie pracy kontrolnej oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia.

 

Wykładowca wiodący:

Pani Teresa Grabińska – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

 

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2022/2023 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 1.645,- zł, w tym wpisowe: 120,-
(dla członków Stowarzyszenia – 1.480,50 zł , dla osób kontynuujących naukę – 1.562,75 zł.).

 

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.


W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. 
Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833