Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Kategoria
Kursy doskonalące wiedzę księgowych i osób zajmujących się podatkami
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
26.11.2022
Termin zakończenia:
22.04.2023
Koniec zapisów:
26.11.2022
Wykładowca:
Markowska Magdalena, Olszewska Aldona, Tyszka Magdalena

Opłata:
3220,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
2898,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
3059,00 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
180,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
RATA 1: 1610,00 zł
RATA 2: 1610,00 zł
3 raty
RATA 1: 1100,00 zł
RATA 2: 1100,00 zł
RATA 3: 1020,00 zł
4 raty
RATA 1: 805,00 zł
RATA 2: 805,00 zł
RATA 3: 805,00 zł
RATA 4: 805,00 zł
Zapisz się

Cel

Celem kształcenia na kursie „PODATKI DLA KSIĘGOWYCH W PRAKTYCE” jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia ściśle podatkowe dotyczące stosowania w praktyce najważniejszych podatków (CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe).

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu pracownik ds. podatków, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145 (kod zawodu 431190). Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności określone programem nauczania.
W ramach kursu nie są realizowane zagadnienia z zakresu przepisów proceduralnych.

Program kursu nie obejmuje również sporządzania wniosków, pism, odwołań i skarg w postępowaniu przed organami podatkowymi.

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w pionach finansowo – księgowych oraz posiadają podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • system podatkowy,
  • ordynację podatkową,
  • elementy prawa karnego skarbowego,
  • podatek dochodowy od osób prawnych,
  • podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • podatek VAT,
  • podatki kosztowe.

W ramach kursu omawiane będą: uregulowania prawne, przykłady liczbowe, sporządzanie deklaracji podatkowych.

Program kursu obejmuje 124 godziny dydaktyczne, w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego.

Wykładowcy wiodący:

  • Pani Magdalena Markowska – wykładowca rachunkowości,
  • Pani Aldona Olszewska – wykładowca podatków,
  • Pani Magdalena Tyszka – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

 W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości. 

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu pracownika ds. podatków wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.220,00zł. od osoby, w tym wpisowe 180 zł;
(dla członków Stowarzyszenia – 2.898,00 zł, dla osób kontynuujących naukę, nie będących członkami Stowarzyszenia – 3.059,00 zł).

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.

Zapisz się

Zaloguj się
Przypomnij hasło
Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 18 ust. 2 rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2017 r. poz. 1632).
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Załączniki
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Załącz
Płatność

Konto

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833