Miejsce:
Ciechanów
ul. Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
Typ:
Kurs
Tryb:
soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)
Termin rozpoczęcia:
12.03.2022
Termin zakończenia:
16.07.2022
Koniec zapisów:
12.03.2022
Wykładowca:
Markowska Magdalena, Masztanowicz Małgorzata, Okulska Elżbieta, Olszewska Aldona

Opłata:
2870,00 zł - cena podstawowa wraz z wpisowym
2583,00 zł - cena dla członków Stowarzyszenia wraz z wpisowym
2726,50 zł - cena dla osób kontynuujących naukę wraz z wpisowym
180,00 zł - wpisowe

Raty:
2 raty
Wpłata 1: 1435,00 zł
Wpłata 2: 1435,00 zł
3 raty
Wpłata 1: 960,00 zł
Wpłata 2: 960,00 zł
Wpłata 3: 950,00 zł
4 raty
Wpłata 1: 720,00 zł
Wpłata 2: 720,00 zł
Wpłata 3: 720,00 zł
Wpłata 4: 710,00 zł

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Uczestnikami kursu powinny być osoby, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie, praktykę zawodową w działach finansowo – księgowych oraz posiadają podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości.

Adresatami kursu są również osoby, które chcą uaktualnić swoją wiedzę z zakresu objętego programem nauczania przed powrotem do pracy oraz odświeżyć lub uporządkować swoją wiedzę w tej dziedzinie.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia na kursie „Podatki dla księgowych w praktyce” jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień praktycznych, które towarzyszą księgowym w ich codziennej pracy. Kurs obejmuje zagadnienia ściśle podatkowe dotyczące stosowania w praktyce najważniejszych podatków (CIT, PIT, VAT, podatki kosztowe).

Kurs ma na celu teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu pracownik ds. podatków,
Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę  i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 140 godzin dydaktycznych (w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego w trybie stacjonarnym).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: ordynacja podatkowa

 • Ordynacja podatkowa – znaczenie w polskim systemie podatkowym i katalogu źródeł prawa podatkowego, zakres regulacji, ogólne pojęcia z zakresu prawa podatkowego.
 • Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa materialnego:
 • Wybrane zagadnienia z zakresu procedur podatkowych:
 • Charakterystyka urzędowych interpretacji prawa podatkowego (Ministra Finansów, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej): objaśnień podatkowych, interpretacji ogólnych i interpretacji indywidualnych, zasady wnioskowania o interpretację (wniosek indywidualny o wydanie interpretacji indywidualnej, wniosek wspólny o wydanie interpretacji indywidualnej), wydanie interpretacji i jej skutki.

zajęcia edukacyjne: prawo karne skarbowe

 • Źródła prawa karnego skarbowego i jego związki z prawem
 • Pojęcie przestępstwa i wykroczenia skarbowego; kary, środki karne i środki zabezpieczające.
 • Formy popełnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego. Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną. Zaniechanie ukarania sprawcy
  – czynny żal. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności.
 • Przedawnienie karalności przestępstwa skarbowego i wykroczenia skarbowego.
 • Część szczególna Kodeksu karnego skarbowego.
 • Postępowanie przygotowawcze oraz postępowanie przed sądem w sprawach o przestępstwa i wykroczenia skarbowe.
 • Odpowiedzialność księgowych za przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.

zajęcia edukacyjne: podatki dochodowe

Podatek dochodowy od osób prawnych

 • Elementy konstrukcyjne podatku – wprowadzenie pojęć: podatnik, płatnik, przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów, źródła przychodów, dochód i podstawa opodatkowania, stawka podatku, wprowadzenie pojęcia podatku ryczałtowego, zobowiązanie podatkowe; księgi rachunkowe jako ewidencja podatkowa.
 • Podatnik CIT, wyłączenia podmiotowe, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, podmioty powiązane.
 • Rok podatkowy – zasady ustalania i zmiany roku podatkowego.
 • Przedmiot opodatkowania – ustalenie dochodu i straty podatkowej w źródle przychodów, przychody wyłączone z opodatkowania CIT; wprowadzenie zagadnienia opodatkowania przychodu i zasad opodatkowania dochodów w różnych źródłach.
 • Działalność gospodarcza – zasady opodatkowania przychodów z innych źródeł przychodów:
 • Przychody z zysków kapitałowych w CIT:
 • Ryczałt od dochodów spółek kapitałowych – ogólna charakterystyka i zasada opodatkowania.
 • Specjalny fundusz na cele inwestycyjne – ogólna charakterystyka funduszu i zasad ustalenia kosztów uzyskania przychodów z tytułu odpisu na fundusz.

Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • Elementy konstrukcyjne podatku – wprowadzenie pojęć: podatnik, płatnik, przychody podatkowe i koszty uzyskania przychodów, źródła przychodów, dochód i podstawa opodatkowania, stawki podatku, wprowadzenie pojęcia podatku ryczałtowego, zobowiązanie podatkowe.
 • Podatnik PIT, ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy, podmioty powiązane.
 • Rok podatkowy.
 • Przedmiot opodatkowania – ustalenie dochodu i straty podatkowej w źródle przychodu, przychody wyłączone z opodatkowania PIT; wprowadzenie zagadnienia opodatkowania przychodu.
 • Działalność gospodarcza – zasady opodatkowania
 • Zagadnienia wspólne
 • Przychody z tytułu udziału w spółkach osobowych – zasady prowadzenia ewidencji podatkowej, ustalania przychodów i kosztów oraz rozliczenia straty.
 • Przychody z udziału w zyskach osób prawnych na podstawie dywidendy ze spółki z o.o. (dywidenda na rzecz polskiego i zagranicznego udziałowca, zasady stosowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, pojęcie certyfikatu rezydencji podatkowej); ogólne zasady opodatkowania dywidendy wypłacanej na rzecz wspólnika spółki komandytowej z okresu, gdy spółka jest podatnikiem CIT).

Transakcje między podmiotami powiązanymi i dokumentacje podatkowe – ogólna prezentacja problematyki.

zajęcia edukacyjne: podatek VAT

 • Akty prawne regulujące tematykę VAT.
 • Zakres opodatkowania z uwzględnieniem sposobu ewidencji.
 • Zasady i terminy odliczenia w VAT w tym:
  • Odliczenia częściowe VAT oraz korekta podatku naliczonego.
  • Definicja podatnika.
  • Zwolnienia podmiotowe i wybrane zwolnienia przedmiotowe.
 • Rozliczenie podatku w odniesieniu do nieściągalnych wierzytelności.
 • Mechanizm podzielonej płatności.
 • Sporządzanie ewidencji na potrzeby rozliczeń VAT.

zajęcia edukacyjne: podatki kosztowe

 • Charakterystyka podatków kosztowych z perspektywy ich miejsca w systemie podatkowym, podatki kosztowe a opłata skarbowa i opłaty lokalne.

 

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza dająca możliwość wykonywania pracy, polegającej na:

 • sporządzaniu zeznań podatkowych dotyczących prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych;
 • sporządzaniu ewidencji i informacji na potrzeby rozliczeń podatku od towarów i usług;
 • przygotowaniu zeznań i deklaracji podatkowych w zakresie rozliczania podatków lokalnych.

 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy otrzymują niezbędne podręczniki. Podręczniki mogą mieć postać papierową lub elektroniczną.

 
Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie dwóch prac kontrolnych oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 3. zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

 

Wykładowcami w zależności od grupy będą:

 • Pani Magdalena Markowska () – wykładowca rachunkowości,
 • Pani Aldona Olszewska () – wykładowca podatków,
 • Pani Magdalena Tyszka () – wykładowca rachunkowości.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych w obrębie zawodu pracownika ds. podatków wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

 

Koszt uczestnictwa (w trybie stacjonarnym) w roku szkolnym 2023/2024 wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 3.780,- zł, w tym wpisowe: 180,00.
(dla członków Stowarzyszenia – 3.402,- zł , dla osób kontynuujących naukę – 3.591,- zł.).

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Masz konto - zaloguj się
Przypomnij hasło
Nie masz konta - wypełnij formularz Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Adres zamieszkania uczestnika
Adres korespondencyjny uczestnika
Kalkulacja ceny

Jestem członkiem Stowarzyszenia Księgowych w Polsce od ponad roku i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Kontynuuję naukę i korzystam ze zniżki w cenie kursu zgodnie z ofertą szkoleniową.

Proszę wybrać wariant zapłaty za szkolenie. *


Płatnik
Dane do faktury
Płatność

Konto

Kod rabatowy

Deklaracja uczestnika szkolenia

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833