Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Aneta Wilk – Łyś – biegły rewident

Termin szkolenia: 10 – 11 lutego 2021 roku

Program kursu (16 godzin wykładowych):

 1. Ogólna charakterystyka konsolidacji sprawozdań finansowych.
  • Jednostka, jednostka dominująca.
  • Kontrola nad jednostką zależną, grupa kapitałowa.
  • Udział jednostki dominującej we własności aktywów netto jednostek zależnych bezpośrednio i pośrednio.
  • Inne jednostki podporządkowane (współzależne i stowarzyszone) grupy kapitałowej.
  • Prawo jednostki dominującej do:
   • odstąpienia od konsolidacji,
   • wyłączenia z konsolidacji sprawozdań finansowych jednostek podporządkowanych,
  • Krąg konsolidacyjny – określenie spółek, które muszą zostać uwzględnione w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej.
  • Zakres i charakterystyka skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
  • Organizacja sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego (konsolidacji):
   • zasady (polityka) rachunkowości grupy kapitałowej,
   • zakres dokumentacji konsolidacyjnej.
 3. Etapy sporządzania skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
 4. Konsolidacja metodą pełną.
  • Korekty konsolidacyjne wynikające z wejścia w rolę spółki dominującej.
  • Wyłączenia konsolidacyjne wynikające z transakcji w ramach grupy kapitałowej.
  • Korekty konsolidacyjne wynikające z występowania wspólników (akcjonariuszy) nie sprawujących kontroli (mniejszości).
  • Korekty konsolidacyjne wynikające z zakupu dodatkowych wkładów (udziałów, akcji), z ich sprzedaży lub ze zmian (podwyższenia, obniżenia) kapitału zakładowego spółki zależnej.
  • Korekty konsolidacyjne wynikające z dokonania odpisu aktualizującego w sprawozdaniu finansowym spółki dominującej wartość wkładów (udziałów, akcji) spółki zależnej.
  • Zasady przeliczania danych ze sprawozdania finansowego spółki zależnej sporządzonego w walucie innej niż waluta sprawozdania finansowego spółki dominującej.
 5. „Konsolidacja” metodą proporcjonalną.
 6. Metoda praw własności w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
  • Ustalenia wynikające z wejścia w rolę znaczącego inwestora spółek grupy kapitałowej.
  • Ustalenie udziału spółki dominującej w zysku (stracie) netto spółki stowarzyszonej z grupą kapitałową z uwzględnieniem:
   • transakcji między spółkami grupy kapitałowej i spółką stowarzyszoną,
   • amortyzacji wartości firmy/ujemnej wartości firmy spółki stowarzyszonej,
   • zakupu dodatkowych wkładów (udziałów, akcji), ich sprzedaży lub zmian (podwyższenia, obniżenia) kapitału zakładowego spółki stowarzyszonej.
  • Dokonanie odpisu aktualizującego wartość wkładów (udziałów, akcji) spółki stowarzyszonej w sprawozdaniu finansowym znaczącego inwestora.
  • Zasady przeliczania danych ze sprawozdania finansowego spółki zależnej sporządzonego w walucie innej niż waluta sprawozdania finansowego spółki dominującej.
 7. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.

Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału Okręgowego w Warszawie w godzinach 9.15 16.00

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2020”.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833