Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Najważniejsze zmiany w polskim prawie bilansowym i handlowym wpływające na sprawozdanie finansowe za rok 2021.
 2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce:
  • polskie prawo bilansowe za rok 2021 (ustawa o rachunkowości i Krajowe Standardy Rachunkowości) i ich wpływ na sprawozdawczość finansową.
  • szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym,
 3. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe:
  • obowiązki i odpowiedzialność osoby, której powierzono sporządzanie sprawozdania finansowego za wiarygodność prezentowanych informacji,
  • odpowiedzialność i obowiązki kierownika jednostki i organów nadzorujących (terminowość sporządzenia, upublicznianie sprawozdania finansowego, nadzór nad prowadzącymi księgi rachunkowe, itp.),
  • obowiązki związane ze sprawozdawczością „elektroniczną”.
 4. Obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego
 5. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym,
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej.
  • księgi rachunkowe w wersji elektronicznej – w formacie JPK
 6. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy:
  • zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro.
  • weryfikacja polityki rachunkowości w zakresie zmian ustawy o rachunkowości.
  • wybrane aspekty – wycena aktywów i pasywów a wiarygodność danych prezentowanych przez sprawozdania finansowe,
 7. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie – wybrane zagadnienia
 8. Prezentacja przychodów i kosztów – wybrane zagadnienia
  • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej (np. wpływ zdarzeń po dniu bilansowym a kompletność przychodów i kosztów, wpływ metodologii sporządzania rachunku zysków i strat na strukturę pozycji prezentowanych w przychodach i zrównanych z nimi),
  • pozostała działalność operacyjna i finansowa (np. poprawność prezentacji w poszczególnych pozycjach, wynik na zbyciu niefinansowych aktywów trwałych i inwestycji, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z pozycjami ujawnionymi w sprawozdaniu),
 9. Weryfikacja przychodów i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej – nota podatkowa w strukturze logicznej
 10. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym – zakres i szczegółowość pozycji ujawnianych w zestawieniu zmian w kapitale i ich powiązanie z księgami rachunkowymi oraz poszczególnymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego.
 11. Rachunek z przepływów pieniężnych – metodologia sporządzania, ogólne informacje o pozycjach ujawnianych w obszarze korekt działalności operacyjnej, prezentacja kluczowych informacji w zakresie przepływów działalności inwestycyjnej i finansowej, powiązanie danych ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w sprawozdaniu z przepływów.
 12. Informacja dodatkowa:
  • wprowadzenie do sprawozdania finansowego (np. zakres danych identyfikujących podmiot sprawozdawczy, objaśnienie zasad ujawnienia specyficznych a będących w gestii kierownika jednostki zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania sprawozdania finansowego, objaśnienie nietypowych zdarzeń gospodarczych,
  • wpływających na porównywalność danych prezentowanych w sprawozdaniu finansowym),
  • dodatkowe informacje i objaśnienia (np. rodzaj podmiotu i charakter działalności a zakres objaśnień, powiązanie objaśnień z innymi pozycjami ujawnionymi w pozostałych elementach sprawozdania finansowego, zakres informacji pozafinansowych prezentowanych przez podmiot sprawozdawczy, objaśnienia dotyczące jednostek powiązanych i dane niezbędne dla potrzeb konsolidacji).
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

 

Cena kursów dla osób korzystających ze wszystkich modułów
AKCJI BILANS 2021 – 1 110,00 zł
(dla członków Stowarzyszenia – 1065,00 zł).

Cena kursów dla osób korzystających z wybranych dwóch modułów
AKCJI BILANS 2021 – 740,00 zł
(dla członków Stowarzyszenia – 710,00 zł).

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2021”.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833