Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Najważniejsze zmiany w polskim prawie bilansowym i gospodarczym wpływające na sprawozdanie finansowe za rok 2022
  • Polski Ład, a zmiany w prawie bilansowym
  • istotne zmiany w polskim prawie podatkowym i gospodarczym w zakresie sprawozdań finansowych
  • nowelizacja ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – wymogi sprawozdawcze
  • kierunek planowanych zmian przepisów prawa bilansowego i podatkowych w latach 2022-2023
 2. Podstawy prawne sprawozdawczości finansowej w Polsce:
  • polskie prawo bilansowe za rok 2022 i ich wpływ na sprawozdawczość finansową
  • szczegółowość informacji zawartych w sprawozdaniu finansowym.
 3. Obowiązki osób sporządzających i podpisujących sprawozdanie finansowe
 4. Obowiązki kierownika jednostki i organu zatwierdzającego
 5. Przygotowanie ksiąg rachunkowych do sporządzenia sprawozdania finansowego:
  • inwentaryzacja i zapewnienie kompletności ujęcia zdarzeń gospodarczych z uwzględnieniem zdarzeń po dniu bilansowym
  • powiązanie ksiąg rachunkowych z ujawnieniami w poszczególnych elementach i pozycjach sprawozdawczości finansowej
  • księgi rachunkowe w wersji elektronicznej – w formacie JPK
 6. Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów na dzień bilansowy – WYBRANE ZAGADNIENIA
  • zastosowanie uproszczeń w wycenie aktywów i pasywów przez jednostki małe i mikro
  • weryfikacja polityki rachunkowości w zakresie zmian ustawy o rachunkowości
  • wybrane aspekty wyceny aktywów i pasywów, a wiarygodność danych prezentowanych przez sprawozdania finansowe
 7. Ujęcie aktywów i pasywów w bilansie – wybrane zagadnienia
 8. Prezentacja przychodów i kosztów – wybrane zagadnienia
  • przychody i koszty podstawowej działalności operacyjnej
  • pozostała działalność operacyjna i finansowa
 9. Weryfikacja przychodów i kosztów dla potrzeb sprawozdawczości podatkowej – nota podatkowa w strukturze logicznej
 10. Informacja dodatkowa:
 11. Zestawienie ze zmian w kapitale (funduszu) własnym
 12. Rachunek z przepływów pieniężnych
 13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2022”.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833