Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Artur Przyszło – specjalista z dziedziny rachunkowości budżetowej oraz finansów publicznych.

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2023 rok:
  • harmonogram czynności,
  • podział zadań i odpowiedzialność.
 2. Inwentaryzacja za 2023 r. w świetle ustawy o rachunkowości, stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji oraz nowego KSR nr 11 „Środki Trwałe”. Komunikat MF w sprawie spisu z natury metodą weryfikacji. Wyposażenie w wartości poniżej 10 tyś. dla celów zamknięcia ksiąg rachunkowych
  • termin zakończenia czynności spisowych a termin zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury,
  • termin zakończenia czynności związanych z potwierdzeniem salda a termin zakończenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda,
  • termin inwentaryzacji drogą weryfikacji salda a termin dokonania czynności związanych z weryfikacją,
  • inwentaryzacja kont pozabilansowych,
 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku a na dzień bilansowy:
  • aktualizacja wyceny aktywów trwałych: odpisy aktualizujące środki trwałe i środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące aktywa finansowe,
  • wycena zapasów, w tym potrzeba aktualizacji tej wyceny do ceny sprzedaży netto,
  • odpisy aktualizujące należności, nieprawidłowości i problemy związane z tą aktualizacją,
  • wycena pozostałych aktywów i pasywów,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
 4. Przeksięgowania związane z zamknięciem roku: na kontach wynikowych oraz pozabilansowych.
 5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:
  • zasady sporządzania bilansu,
  • metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
  • omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
  • omówienie poszczególnych pozycji pasywów.
 6. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):
  • zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
  • sposób ujęcia dochodów budżetowych w księgach rachunkowych,
  • zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
  • sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
  • zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
  • metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.
 7. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:
  • zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
  • omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
  • omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
  • technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.
 8. Zasady sporządzania nowej części sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej – omówienie poszczególnych elementów informacji.
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

BONUS – czy „faktycznie” mamy jeszcze rok na wprowadzenie KSeF?

 1. Podstawy prawne związane z „KSeF”
 2. Co z PEF?
 3. Co z umowami i zapisami w umowach o płatności na podstawie „faktury”.

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Istnieje możliwość zakupu zeszytu specjalnego RACHUNKOWOŚCI pt. „Zamknięcie roku 2023”.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833