Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Kurs
Tryb:
‧ piątki i niedziele piątek (16:30 - 19:45), niedziela (8:30 - 15:30) dwa razy w miesiącu
‧ soboty w godzinach 8:30 - 15:30
‧ soboty i niedziele w godzinach 8:30 - 15:30 (2 weekendy w miesiącu)
‧ wtorki i czwartki w godzinach 16:30 - 19:45
Terminy

Cel

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchacza do wykonywania zawodu: księgowy (kod zawodu 331301), który ujęty został w klasyfikacji zawodów i specjalności, wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145.

Uczestnikami kursu mogą być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych o profilu innym niż ekonomiczny, zamierzające zdobyć podstawowe wiadomości z zakresu rachunkowości. Osoby te powinny posiadać umiejętność obsługi komputera.

Program

Tematyka kursu obejmuje:

  • podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej,
  • wybrane podstawowe zagadnienia publicznoprawne.

Program kursu zakłada 82 godziny dydaktyczne, w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego.

 

Wykładowcami wiodącymi na kursie w zależności od grupy będą:
  • Pani Teresa Grabińska – wykładowca rachunkowości,
  • Pani Agnieszka Michalska – wykładowca rachunkowości,
  • Pani Katarzyna Szymańska – wykładowca rachunkowości.

Ramowy program kursu uzyskał rekomendację Rady Pracodawców SKwP.

Dodatkowe informacje

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

W czasie trwania kursu przewidziane są sprawdziany wiadomości.

Uczestnicy kursu mogą uzyskać certyfikat księgowego z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawany przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).

W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo zmiany formy realizacji zajęć, o której mowa w § 8 ust. 1 statutu placówki kształcenia ustawicznego, bez uzyskania zgody uczestników. Dotyczy to w szczególności wprowadzenia zajęć z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833