Miejsce:
on-line
Typ:
Kurs
Tryb:

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu

Kurs adresowany jest zarówno do osób rozpoczynających pracę w księgowości w jednostkach sektora finansów publicznych, jak również pracowników pionów finansowo – księgowych urzędów jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostek budżetowych, a także kontrolerów i audytorów,
którzy chcieliby uzupełnić swoją wiedzę.

Uczestnikami kursu powinny być osoby będące absolwentami szkół średnich lub wyższych o profilu ekonomicznym lub innym oraz posiadające wiedzę z zakresu podstaw rachunkowości.

 

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania

Celem kształcenia jest poznanie zasad rachunkowości budżetowej, zasad finansów publicznych oraz praktyczne przygotowanie do wykonywania zadań w zakresie rachunkowości budżetowej.

Celem kształcenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie jego uczestników do pracy w pionach finansowo – księgowych jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych, tj. przygotowanie uczestnika do wykonywania zawodu księgowego jednostek samorządu terytorialnego.

Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny tak, aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności na potrzeby wykonywania tego zawodu.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 98 godzin dydaktycznych (w tym 2 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzanego w trybie stacjonarnym).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

 

Program obejmuje następujące zagadnienia

zajęcia edukacyjne: rachunkowość budżetowa

 • Podstawowe informacje z zakresu finansów publicznych oraz rachunkowości
 • Szczególne zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych
 • Szczególne zasady rachunkowości organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego
 • Szczególne zasady rachunkowości budżetów jednostek samorządu terytorialnego
 • Sprawozdawczość finansowa
 • Sprawozdawczość budżetowa
 • Podatek VAT w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny
 • Dyscyplina finansów publicznych

 

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być zaktualizowana wiedza zawodowa i umiejętności zawodowe uczestnika z zakresu rachunkowości budżetowej, a w szczególności:

 • prowadzenia rachunkowości budżetowej,
 • zasad gospodarki finansowej w sektorze publicznym,
 • specyfiki planu kont jednostek sektora finansów publicznych,
 • ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w jednostkach budżetowych (w tym w urzędach jednostek samorządu terytorialnego) oraz w samorządowych zakładach budżetowych,
 • sporządzania sprawozdań budżetowych,
 • sporządzania sprawozdań finansowych.

 

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet podręczników;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu MS Office.

 
Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonej pracy kontrolnej oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

 1. aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 2. zaliczenie pracy kontrolnej oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 3. zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

 

Egzamin odbędzie się w placówce w Warszawie.

 

Wykładowcą wiodącym jest: p. Marta Cybulska – biegły rewident, audytor wewnętrzny w jednostce samorządu terytorialnego

Dodatkowe informacje

Koszt uczestnictwa (w trybie on-line) wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 2.790,00 zł, w tym wpisowe: 150,- (dla członków Stowarzyszenia – 2.511,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 2.650,50 zł.).

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.
 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833