Miejsce:
on-line
Typ:
Kurs
Tryb:

Cel

Wymagania wstępne dla uczestników kursu
Uczestnikami kursu powinny być osoby, które są absolwentami szkół średnich oraz wyższych posiadające wiadomości z zakresu prawa podatkowego umożliwiające im pracę na stanowisku samodzielnym, które zamierzają poszerzyć posiadaną wiedzę w zakresie objętym programem kursu, a także zdobyć wiadomości niezbędne do wykonywania zawodów wymagających bardzo dobrego poruszania się w zakresie materialnego i proceduralnego prawa podatkowego.

Cele kształcenia i sposoby ich osiągania
Celem kształcenia na kursie dla specjalistów do spraw podatków jest pogłębienie posiadanej przez uczestnika wiedzy z zakresu prawa podatkowego, z uwzględnieniem przepisów proceduralnych, w tym przygotowanie do sporządzania pism w postępowaniu przed organami podatkowymi. Uczestnik tego kursu po jego ukończeniu powinien posiąść wiedzę pozwalającą
na samodzielną identyfikację i ocenę skutków podatkowych zdarzeń gospodarczych oraz zakresu towarzyszącego im ryzyka podatkowego w kwestii odpowiedzialności podatkowej i karnej skarbowej. Przygotowanie to ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu absolwent posiadał wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania tego zawodu.

Realizacja zakładanego celu kształcenia następuje poprzez:

 • aktywny udział uczestnika w zajęciach,
 • samokształcenie, czyli samodzielną naukę uczestnika,
 • samodzielne studiowanie literatury przedmiotu,
 • przeprowadzenie prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Cele kształcenia osiągane są z uwzględnieniem możliwości indywidualnej pracy uczestnika.

Program

Kurs obejmuje 200 godzin dydaktycznych (w tym 4 godziny egzaminu wewnętrznego przeprowadzonego w trybie stacjonarnym).

W trakcie procesu dydaktycznego – w miarę potrzeby – wykładowcy będą opracowywać i przekazywać uczestnikom materiały ilustrujące prowadzone wykłady, tj. prezentacje, konspekty, ćwiczenia, druki itp. Materiały te będą zamieszczane na elektronicznej platformie szkoleniowej. Forma przygotowanych i przekazywanych materiałów będzie dostosowana do systemu realizacji kursu.

Program obejmuje następujące zagadnienia:

 • Przepisy ogólne z zakresu materialnego prawa podatkowego – Ordynacja podatkowa
 • Przepisy proceduralne w postępowaniu przed organami podatkowymi i organami Krajowej Administracji Skarbowej
 • Postępowanie sądowo – administracyjne
 • Podatek od towarów i usług
 • Podatek akcyzowy
 • Podatki dochodowe
 • Podatek od spadków i darowizn
 • Podatek od nieruchomości i inne podatki lokalne, w tym podatek rolny i leśny, opłata skarbowa
 • Podatek od czynności cywilnoprawnych
 • Podstawy międzynarodowego prawa podatkowego
 • Prawo celne
 • Prawo karne skarbowe i odpowiedzialność karna podmiotów zbiorowych
 • Analiza podatkowa

Opis efektów kształcenia

Efektem kształcenia powinna być nabyta wiedza dająca możliwość wykonywania pracy, polegającej na:

 • interpretowaniu przepisów prawnych dotyczących prawa podatkowego,
 • analizowaniu polityki i strategii podatkowej podmiotów gospodarczych,
 • przygotowaniu rozliczeń w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatków lokalnych oraz podatku od czynności cywilnoprawnych,
 • przygotowaniu ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług,
 • zarządzaniu ryzykiem podatkowym,
 • sporządzaniu pism procesowych w sprawach podatkowych.

 

W ramach ceny uczestnicy otrzymują:

 • komplet aktów prawnych;
 • materiały dydaktyczne przygotowane przez organizatora;
 • dostęp do pakietu Office 365;
 • dostęp do platformy szkoleniowej;
 • dostęp do filmów szkoleniowych w ramach samokształcenia (e-learning).

Sposoby i forma zaliczenia

Osiągnięcie przez uczestników kursu niezbędnych umiejętności do wykonywania zawodu będzie oceniane na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych oraz egzaminu wewnętrznego.

Warunkiem ukończenia kursu i otrzymania przez uczestnika zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

 • aktywne uczestnictwo w minimum 70% zajęć dydaktycznych,
 • zaliczenie dwóch prac kontrolnych oraz zaliczenie wszystkich elementów samokształcenia,
 • zaliczenie egzaminu wewnętrznego wg ustalonych kryteriów.

Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest spełnienie przez uczestnika warunków ukończenia kursu określonych w pkt a) i b).

Egzamin odbędzie się w placówce w Warszawie.

Wykładowcami na kursie w zależności od grupy będą:

 • Pan Roman Andrzejewski () – wykładowca z zakresu prawa celnego,
 • Pan Cezary Pieńkosz () – doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Jarosław Sekita () – doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pan Kacper Sołoniewicz () – doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego,
 • Pani Katarzyna Tomala () – doradca podatkowy, wykładowca prawa podatkowego.

Dodatkowe informacje

Uczestnicy kursu mogą uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne specjalisty ds. podatków z potwierdzeniem posiadania kwalifikacji zawodowych wydawane przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce jako organizację zawodową, członka Międzynarodowej Federacji Księgowych (IFAC).


Koszt uczestnictwa wraz z materiałami szkoleniowymi wynosi 5.650,00 zł, w tym wpisowe: 250,- (dla członków Stowarzyszenia – 5.085,00 zł , dla osób kontynuujących naukę – 5.367,50 zł)

 

Rabat za kontynuację udzielany jest w przypadku gdy zgłoszenie na kurs przesłane zostanie w ciągu jednego roku od zakończenia innego kursu, realizowanego przez placówki kształcenia ustawicznego O/O w Warszawie SKwP, dłuższego niż 32 godziny dydaktyczne.

Przy wpłatach dokonywanych przez osoby fizyczne istnieje możliwość uregulowania należności za kurs w ratach.

 • Kurs będzie realizowany z wykorzystaniem programu MS Teams.
 • 100% czasu z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym
 • Uczestnicy zadają pytania on line i na czacie
 • W części wykładowej uczestnicy widzą prezentację, prezentacja udostępniana jest również w formie elektronicznej
 • W formie zadań i testów utrwalamy pozyskaną wiedzę i umiejętności
 • Zaliczenie zajęć następuje w formie prac domowych

Minimalne wymagania dotyczące sprzętu dla uczestników zebrania:

 • procesor dwurdzeniowy 2GHz,
 • 4 GB pamięci RAM,
 • system operacyjny Windows 8 (zalecany Windows 10), Mac OS wersja 10.13 (zalecana najnowsza wersja), Linux, ChromeOS3,
 • połączenie internetowe o prędkości nie mniejszej niż: 2048 kbps (2 Mbps)
 • głośniki/kamera/mikrofon

MOŻLIWE DOFINANSOWANIA:

BAZA USŁUG ROZWOJOWYCH (BUR)

Dofinansowanie dla pracowników mikro, mały i średnich przedsiębiorstw. Klikając w podany link, można uzyskać informację o dofinansowaniu dla poszczególnych województw: http://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

W przypadku chęci skorzystania z tych środków, prosimy o kontakt ze swoim operatorem i dokonanie zgłoszenia na powyższy kurs za pośrednictwem platformy BUR.

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY (KFS)

Z dofinansowania mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Więcej informacji na stronie: http://psz.praca.gov.pl/-/55453-krajowy-fundusz-szkoleniowy

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833