Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Ewa Skórzewska – biegły rewident, specjalista w zakresie płac

Terminy kursu:

  • 21 – 22 kwietnia 2021 roku.
Program kursu (16 godzin wykładowych):
1. Podstawy prawne naliczania listy płac – umowa o pracę.
2. Technika naliczania wynagrodzenia pracownika – od brutto do netto:
o przychód ze stosunku pracy a podstawa oskładkowania i opodatkowania,
o składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – obowiązek podlegania oraz metody obliczania,
o zaliczka na podatek dochodowy – pracownicze koszty uzyskania przychodów, skala podatkowa – obowiązki związane z obliczeniem i poborem,
o składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zasady naliczania oraz zwolnień z opłacania,
o zasady naliczania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
3. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
o obowiązki pracodawcy,
o składniki wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia,
o minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2021 r. – nowe regulacje.
4. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy oraz ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
o paczki, bilety, wypoczynek dorosłych i dzieci, zapomogi, imprezy firmowe itp.,
o narzędzia pracy – komputer, samochód, ryczałt samochodowy, ubiór służbowy itp.,
o inne świadczenia – nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno – rentowa, świadczenia BHP, posiłki, diety, szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie itp.
5. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika – regulacje prawne, zasady naliczania oraz obliczanie w praktyce:
o wynagrodzenie za pracę,
o wynagrodzenie za pracę pomniejszone – absencje pracownicze,
o wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
o dodatek za pracę w porze nocnej,
o wynagrodzenie urlopowe,
o ekwiwalent za urlop,
o wynagrodzenie za czas „urlopu okolicznościowego”,
o odprawy.
6. Fakultatywne składniki wynagrodzenia w praktyce – regulacje wewnętrzne oraz zasady oskładkowania i opodatkowania:
o dodatków,
o premii,
o nagród,
o prowizji
o i innych składników dobrowolnych.
7. Wynagrodzenie za czas choroby:
o ogólne zasady obliczania,
o składniki uwzględniane w podstawie naliczenia,
o obliczanie w praktyce wynagrodzenia za czas choroby.
8. Świadczeni z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasady nabywania prawa, naliczania podstawy oraz dokumentowania:
o zasiłku chorobowego,
o świadczenia rehabilitacyjnego,
o zasiłku opiekuńczego
o zasiłku macierzyńskiego
o świadczenia wyrównawczego.
9. Podsumowanie – pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

  • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
  • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

  • Sesja video I 9.00 – 10.30
  • Sesja video II 10.45 – 12.15
  • Sesja video III 12.45 – 14.15
  • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
  • komputer z kamerą i głośnikiem,
  • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833