Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Terminy

Program

Wykładowca: Ewa Skórzewska – biegły rewident, specjalista w zakresie płac

Terminy kursu:

 • 18 – 19 marca 2021 roku,
 • 21 – 22 kwietnia 2021 roku.
Program kursu (16 godzin wykładowych):
 1. Podstawy prawne naliczania listy płac – umowa o pracę.
 2. Technika naliczania wynagrodzenia pracownika – od brutto do netto:
  • przychód ze stosunku pracy a podstawa oskładkowania i opodatkowania,
  • składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne – obowiązek podlegania oraz metody obliczania,
  • zaliczka na podatek dochodowy – pracownicze koszty uzyskania przychodów, skala podatkowa – obowiązki związane z obliczeniem i poborem,
  • składki na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – zasady naliczania oraz zwolnień z opłacania,
  • zasady naliczania wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe.
 3. Minimalne wynagrodzenie za pracę:
  • obowiązki pracodawcy,
  • składniki wliczane do kwoty minimalnego wynagrodzenia,
  • minimalne wynagrodzenie od 1 stycznia 2021 r. – nowe regulacje.
 4. Opodatkowanie i oskładkowanie świadczeń w naturze oraz nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń finansowanych ze środków obrotowych pracodawcy oraz ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych:
  • paczki, bilety, wypoczynek dorosłych i dzieci, zapomogi, imprezy firmowe itp.,
  • narzędzia pracy – komputer, samochód, ryczałt samochodowy, ubiór służbowy itp.,
  • inne świadczenia – nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalno-rentowa, świadczenia BHP, posiłki, diety, szkolenia, opieka medyczna, ubezpieczenie na życie itp.
 5. Obligatoryjne składniki wynagrodzenia pracownika – regulacje prawne, zasady naliczania oraz obliczanie w praktyce:
  • wynagrodzenie za pracę,
  • wynagrodzenie za pracę pomniejszone – absencje pracownicze,
  • wynagrodzenie i dodatki za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • dodatek za pracę w porze nocnej,
  • wynagrodzenie urlopowe,
  • ekwiwalent za urlop,
  • wynagrodzenie za czas „urlopu okolicznościowego”,
  • odprawy.
 6. Fakultatywne składniki wynagrodzenia w praktyce – regulacje wewnętrzne oraz zasady oskładkowania i opodatkowania:
  • dodatków,
  • premii,
  • nagród,
  • prowizji
  • i innych składników dobrowolnych.
 7. Wynagrodzenie za czas choroby:
  • ogólne zasady obliczania,
  • składniki uwzględniane w podstawie naliczenia,
  • obliczanie w praktyce wynagrodzenia za czas choroby.
 8. Świadczeni z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – zasady nabywania prawa, naliczania podstawy oraz dokumentowania:
  • zasiłku chorobowego,
  • świadczenia rehabilitacyjnego,
  • zasiłku opiekuńczego,
  • zasiłku macierzyńskiego,
  • świadczenia wyrównawczego.
 9. Podsumowanie – pytania uczestników.

Dodatkowe informacje

Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 16 godzin wykładowych realizowanych w ciągu dwu dni szkoleniowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833