Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Tomasz Wojewoda – specjalista w zakresie podatków

Program kursu (8 godzin wykładowych):

I. PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG

 1. Zmiany od 1 stycznia 2021 r. w ramach tzw. pakietu SLIM VAT:
  • Całkowicie nowe zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zmniejszających VAT należny (in minus), zniesienie obowiązku otrzymania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, nowe zasady dokumentowania, przepisy przejściowe itp.
  • Całkowicie nowe zasady rozliczania przez nabywcę korekt VAT-u naliczonego in minus, nowe terminy i warunki dokonania korekty, przepisy przejściowe itp.
  • Doprecyzowanie zasady rozliczania, przez sprzedawcę, faktur korygujących zwiększających VAT należny (in plus).
  • Wydłużenie terminu do potrącenia podatku VAT naliczonego.
  • Częściowe zniesienie zakazu odliczania VAT od zakupu usług noclegowych.
  • Podwyższenie limitu kwotowego w przypadku prezentów o małej wartości.
  • Nowe zasady stosowana kursów walut, wprowadzenie możliwości stosowania na gruncie VAT kursów walut przyjętych dla celów podatku dochodowego, warunki i terminy stosowania nowej metody itp.
  • Zmiany w zakresie rozliczania zaliczek przy eksporcie towarów, wydłużenie terminu do wywozu towarów stanowiącego warunek stosowania stawki 0%.
  • Zmiany w zakresie Wiążących Informacji Stawkowych.
  • Zmiany dotyczące odpowiedzialności solidarnej i mechanizmu podzielonej płatności (kursy walut, kompensaty, wprowadzenie możliwości płacenia w split payment na rzecz przedstawiciela celnego itp.).
  • Pozostałe zmiany.
  • Odpowiedzi na pytania uczestników.

II. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH

 1. Zmiany od 1 stycznia 2021 r.
  • Objęcie, od 1 stycznia 2021 r., podatkiem dochodowym od osób prawnych spółek komandytowych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, zasady opodatkowania, obowiązki podatnika, zwolnienie u komandytariusza części przychodów uzyskanych z udziału w spółce – warunki stosowania zwolnienia, przepisy przejściowe, możliwość stosowania dotychczasowych zasad do dnia 30 kwietnia 2021 r., kontynuacja wartości początkowej środków trwałych i metody amortyzacji, odliczanie strat itp.
  • Objęcie, od 1 stycznia 2021 r., podatkiem dochodowym od osób prawnych niektórych spółek jawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium RP, spółki jawne opodatkowane na dotychczasowych zasadach – warunki stosowania starych przepisów, nowe obowiązki informacyjne spółek jawnych, obowiązki spółki jawnej jako podatnika CIT, zasady opodatkowania, przepisy przejściowe itp.
  • Estoński CIT, nowe przepisy od 1 stycznia 2021 r. w zakresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych, podmioty uprawnione do opodatkowania ryczałtem – ustawowe warunki stosowania ryczałtu, przedmiot i podstawa opodatkowania, odroczenie momentu powstania obowiązku podatkowego, stawki podatku, warunki obniżenia stawek, domiar zobowiązania podatkowego, obowiązki informacyjne, terminy płatności ryczałtu, alternatywna forma opodatkowania tzw. niemiecki fundusz inwestycyjny – zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów odpisów na wyodrębniony w kapitale rezerwowym fundusz utworzony na cele inwestycyjne, pozostałe zagadnienia, przepisy przejściowe.
  • Ograniczenie możliwości podwyższania i obniżania stawek amortyzacyjnych przez podmioty korzystające ze zwolnienia podatkowego, przepisy przejściowe.
  • Zmiana definicji używanych środków trwałych w przypadku stosowania indywidualnych stawek amortyzacyjnych, przepisy przejściowe itp.
  • Zmiany w zakresie stosowania obniżonej stawki CIT 9% – podwyższenie limitu przychodów, przepisy przejściowe.
  • Wprowadzenie, od 1 stycznia 2021 r., ograniczeń w odliczaniu strat podatkowych od dochodu, w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.
  • Pozostałe zmiany.
  • Odpowiedzi na pytania uczestników.
 2. Najważniejsze zmiany w 2020 i w 2021 r. wprowadzone w związku z COVID-19.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams,
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu.
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833