Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Umowy o pracę po zmianach
  • Umowa o pracę na okres próbny – nowe limity
  • Czy w każdej umowie na okres próbny należy deklarować, na ile czasu zostanie zawarta umowa na czas określony?
  • Jakie dodatkowe postanowienia w umowie na okres próbny są obowiązkowe a jakie fakultatywne ?
  • Co w sytuacji gdy po umowie na okres próbny nie dojdzie do zawarcia kolejnej umowy albo zostanie zawarta umowa na czas krótszy niż przewidywano?
  • Czy w umowie o pracę można wprowadzić kilka miejsc wykonywania pracy ?
  • Czy (i jak) uregulować pracę zdalną w umowie o pracę ?
  • Kiedy pracodawca ma obowiązek wskazać przyczynę wypowiedzenie umowy o pracę i kiedy należy skonsultować ten zamiar ze związkami zawodowymi ?
  • W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany do wskazania pracownikowi przyczyny wypowiedzenia umowy zawartej na okres próbny ?
 2. Informacja o warunkach zatrudnienia – z uwzględnieniem przykładowych wzorów oraz stanowisk urzędowych
  • Omówienie przepisów przejściowych dotyczących obowiązków informacyjnych ?
  • Jak dokładne powinny być odesłania do przepisów Kodeksu pracy w treści informacji ?
  • Czy wskazanie numeracji przepisów wewnątrzzakładowych jest dopuszczalne ?
  • Czy w punkcie dotyczącym wynagrodzeń uwzględniamy świadczenie urlopowe lub świadczenia wypłacane z ZFŚS ?
  • Jak prawidłowo opisać przerwy w czasie pracy ?
  • Jak uregulować postanowienia dotyczące powierzania pracy w godzinach nadliczbowych i zasady rekompensaty ?
  • Czy zasady przemieszczania się powinny być uzupełnione również w przypadku pracowników mobilnych?
  • Czy w części dotyczącej płatnych urlopów należy uwzględnić urlopy dodatkowe dotyczące np. osób niepełnosprawnych oraz urlopy związane z rodzicielstwem ?
  • Jak powinna być treść informacji w razie powierzenia pracy zdalnej ?
  • Jak sporządzić informację dla pracownika delegowanego do pracy poza granicę RP na okres przekraczający kolejne 4 tygodnie ?
  • Jak aktualizować treść informacji o warunkach zatrudnienia ?
  • Jak doręczać informację w postaci elektronicznej i jakie dowody pracodawca powinien mieć na tę okoliczność ?
  • Czy brak doręczenia informacji jest wykroczeniem ?
 3. Inne obowiązki informacyjne pracodawcy przed dopuszczeniem pracownika do pracy
  • Jak realizować nowy obowiązek informowania pracowników w sposób przyjęty u danego pracodawcy o możliwości awansu i wolnych stanowiskach pracy?
  • W jakich przypadkach pracodawca będzie zobowiązany do wskazania przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę na okres próbny ? Czy wskazana przyczyna podlega kontroli sądowej ?
 4. Obowiązki weryfikacyjne pracodawców przed dopuszczeniem pracownika do pracy z dziećmi (nowelizacja przepisów obowiązująca od 15 lutego 2024 r.)
 5. Wypowiedzenie zmieniające w kontekście wprowadzonych zmian
  • Czy wypowiedzenie warunków zatrudnienia wynikających z umowy na czas określony wymaga uzasadnienia ?
 6. Wybrane zagadnienia wynikające z wdrożenia dyrektywy work-life balance
  1. Urlop rodzicielski – nowy wymiar, uniezależnienie od urlopu macierzyńskiego, nowe zasady udzielania, przepisy przejściowe
  2. Urlop ojcowski – krótszy czas na wykorzystanie urlopu, przepis przejściowy
  3. Urlop wychowawczy i obniżony wymiar czasu pracy dla pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego
  4. Istotna zmiana w zakresie ochrony stosunku pracy w czasie korzystania z uprawnień rodzicielskich ?
  5. Elastyczna organizacja pracy – nowość, kontrowersje wokół przyczyn odmowy uwzględnienia wniosku, sankcje
 7. Czas szkoleń a czas pracy – zagadnienia problemowe
 8. Praca zdalna – z uwzględnieniem świadczeń związanych z pracą zdalną
  1. Definicja pracy zdalnej
  2. Tryby w jakich może dojść do wdrożenia pracy zdalnej
  3. Należności pracownika z tytułu wykonywania pracy zdalnej – zasady kształtowania i wysokość (zwrot kosztów, ekwiwalent, ryczałt)
  4. Dokumentacja związana z prawidłowym wdrożeniem pracy zdalnej
 9. Dokumentacja pracownicza po zmianach – prawidłowe gromadzenie dokumentacji
 10. Sądowe zabezpieczenie roszczenia chronionego pracownika o przywrócenie do pracy (rewolucyjne rozwiązanie – na jakich zasadach dopuszczać tę osobę gdy umowę rozwiązano i pracownik powraca w czasie trwania procesu sądowego ?).
 11. Kontrola trzeźwości
  1. Jak wdrożyć ten rodzaj kontroli ?
  2. Kontrola regularna czy wyrywkowa ?
  3. Kto może być poddany kontroli ?
  4. Jakie dokumenty towarzyszą wdrożeniu kontroli trzeźwości ?
  5. Czy powyższe zasady stosuje się odpowiednio do kontroli na obecność w organizmie środków odurzających ?
 12. Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw – wyższy odpis na ZFŚS i konsekwencje z tym związane
 13. Odpowiedzi na pytania Uczestników szkolenia

Dodatkowe informacje

Szkolenie hybrydowe
Udział możliwy w formie stacjonarnej lub on-line.

Szkolenie stacjonarne.
Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w siedzibie Oddziału w Ciechanowie w godzinach 9.00 – 16.00.

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu on-line wymaga wcześniejszej opłaty.
Przed szkoleniem otrzymają Państwo:
 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.30 – 16.00
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833