Miejsce:
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie

Program

Wykładowca: Katarzyna Tomala – doradca podatkowy

Program kursu (8 godzin wykładowych):
 1. Ubezpieczenie zdrowotne
  • rozszerzenie zakresu podlegania ubezpieczeniom zdrowotnym,
  • nowe zasady ustalania wysokości stawek na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców,
  • nowe zasady ustalenia podstawy naliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • prowadzenie kilku działalności a opłacanie składki zdrowotnej według nowych zasad,
  • obowiązki sprawozdawcze względem ZUS przy ubezpieczeniu przedsiębiorcy,
  • nowy system rozliczenia składek i ich korekty w przypadku ubezpieczenia przedsiębiorcy,
  • zasady rozliczenie składki zdrowotnej pobieranej przez płatnika;
 2. Podatek PIT
  • nowa skala podatkowa i kwota wolna od podatku. zasady odliczenia kwoty zmniejszającej podatek,
  • zakaz odliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,
  • ulga dla klasy średniej dla pracowników i przedsiębiorców,
  • wspólne rozliczenie małżonków – korzystne zmiany,
  • likwidacja opodatkowania osób samotnie wychowujących dzieci i nowa ulga – odliczenie od podatku dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • zmiany w uldze rodzinnej,
  • sprzedaż rzeczy ruchomych wykupionych po zakończeniu leasingu – zasady określenia przychodu z działalności gospodarczej i przepisy przejściowe,
  • najem prywatny opodatkowany tylko ryczałtem ewidencjonowanym – od 1 stycznia 2023 r.,
  • zwolnienie dochodu ze sprzedaż nieruchomości – rozszerzenie wydatków w ramach ulgi mieszkaniowej,
  • koszty uzyskania przychodu dla wynagrodzeń zarządu i rad nadzorczych,
  • ustalenie wartości początkowej środków trwałych używanych przez podatnika przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych – nowe zasady,
  • nowe zwolnienia podatkowe:
   • ze sprzedaży zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek,
   • dla stypendiów doktorskich i naukowych z Narodowego Centrum Nauki,
   • dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA,
   • odsetki od nieterminowej wypłaty należności objętych zwolnieniem podatkowym,
   • świadczenia i stypendia otrzymane na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
   • przychody podatnika, który przeniósł rezydencję do Polski,
   • przychody podatnika wychowującego co najmniej 4 dzieci,
   • przychody podatników w wieku emerytalnym, którzy mimo uprawnienia nie pobierają świadczeń emerytalnych i rentowych;
 3. Podatek CIT
  • CIT-15J dla nowych spółek jawnych,
  • zasady wyznaczania rezydencji podatkowej podmiotów w Polsce,
  • zmiany dla podatkowych grup kapitałowych,
  • zmiany dotyczące specjalnego funduszu inwestycyjnego,
  • zmiany w określeniu limitu kosztów finansowania dłużnego – art. 15c,
  • uchylenia art. 15e i reguły przejściowe w tym zakresie,
  • nowe wyłączenia z kosztów podatkowych:
   • koszty finansowania dłużnego transakcji kapitałowych,
   • ukryta dywidenda,
  • nowe zwolnienia w art. 17: ze sprzedaży zabytków ruchomych na rzecz muzeów i bibliotek, dochody wykonawców kontraktowych z tytułu dostaw na rzecz sił zbrojnych USA
  • podatek od przerzuconych dochodów – nowy art. 24aa,
  • minimalny podatek dochodowy – nowy art. 24ca,
  • opodatkowanie spółek holdingowych,
  • zmiany w estońskim CIT.
 4. Zmiany w PIT i CIT dotyczące przedsiębiorców
  • uproszczenie w korekcie cen transferowych,
  • zmiany w zakresie zasad sporządzani dokumentacji podatkowych i informacji o cenach transferowych,
  • ograniczenie amortyzacji w spółkach nieruchomościowych,
  • zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych – od 1 stycznia 2023 r.,
  • zbycie udziałów spółki powstałej z przekształcenia spółki osobowej,
  • zmniejszenie udziału kapitałowego w spółce osobowej,
  • przyjmowanie płatności od konsumentów – obowiązek płatności bezgotówkowych i sankcyjne przychody podatkowe,
  • obowiązek przesyłania do urzędu skarbowego ksiąg podatkowych i ksiąg rachunkowych oraz ewidencji środków trwałych –od 1 stycznia 2023 r.,
  • kopie certyfikatów rezydencji podatkowej,
  • zmiany rozliczeniu podatku u źródła,
  • zmiany w zakresie ulgi na działalność badawczo – rozwojową i IP Box,
  • nowe ulgi dla przedsiębiorców:
   • ulga na prototyp,
   • ulga na koszty zwiększenia przychodów ze sprzedaży,
   • ulga na robotyzację przemysłową,
   • ulga na wsparcie innowacyjnych pracowników,
   • ulga na IPO – ulga dla emitenta i zwolnienie podatkowe dla inwestora,
   • ulga dla Venture Capital,
   • ulga na terminal płatniczy,
   • ulga na wspieranie ochrony nieruchomości zabytkowych, szkół wyższych i sportu;
 5. Zmiany w podatkach ryczałtowych
  • nowe stawki w ryczałcie ewidencjonowanym,
  • zmiana w zakresie wolnych zawodów, w tym zmiany opodatkowania w służbie zdrowia,
  • likwidacja karty podatkowej i zasady przejściowe (ochrona praw nabytych);
 6. Nielegalne zatrudnienie i ukrywanie wynagrodzeń:
  • sankcyjne przychody podatkowe i wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów,
  • zabezpieczenie interesów pracownika, czyli zwolnienie podatkowe i w zakresie składek finansowanych przez pracownika,
  • skutki w ubezpieczeniach społecznych – „kara” dla płatnika;
 7. Zmiany w Prawie przedsiębiorców:
  • niższy limit płatności gotówkowych w transakcjach między przedsiębiorcami i skutki zmiany na gruncie prawa podatkowego (MPP i wyłączenia z kosztów podatkowych),
  • nowe obowiązki w przyjmowaniu płatności;
 8. Zmiany w KKS – czynny żal
 9. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 9.15 – 16.00.

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833