Miejsce:
Ciechanów
Typ:
Szkolenie
Tryb:
Szkolenie krótkie
Terminy

Program

Wykładowca: Artur Przyszłospecjalista z zakresu rachunkowości budżetowej

Program kursu (8 godzin wykładowych):

 1. Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2021 rok:
  • harmonogram czynności,
  • podział zadań i odpowiedzialność.
 2. Inwentaryzacja za 2021 r. w świetle ustawy o rachunkowości, stanowiska Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie inwentaryzacji oraz nowego KSR nr 11 „Środki Trwałe”. Komunikat MF w sprawie spisu z natury metodą weryfikacji. Wyposażenie w wartości poniżej 10 tyś. ?
  • termin zakończenia czynności spisowych a termin zakończenia inwentaryzacji drogą spisu z natury,
  • termin zakończenia czynności związanych z potwierdzeniem salda a termin zakończenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda,
  • termin inwentaryzacji drogą weryfikacji salda a termin dokonania czynności związanych z weryfikacją,
  • inwentaryzacja kont pozabilansowych,
  • inwentaryzacja aktywów obcych,
  • dokumentowanie spisu z natury,
 3. Zasady wyceny aktywów i pasywów w ciągu roku a na dzień bilansowy:
  • aktualizacja wyceny aktywów trwałych: odpisy aktualizujące środki trwałe i środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące aktywa finansowe,
  • wycena zapasów, w tym potrzeba aktualizacji tej wyceny do ceny sprzedaży netto,
  • odpisy aktualizujące należności, nieprawidłowości i problemy związane z tą aktualizacją,
  • wycena pozostałych aktywów i pasywów,
  • rozliczenia międzyokresowe kosztów i przychodów.
 4. Przeksięgowania związane z zamknięciem roku: na kontach wynikowych oraz pozabilansowych.
 5. Zasady sporządzania sprawozdania finansowego – bilansu jednostki budżetowej wraz z załącznikami:
  • zasady sporządzania bilansu,
  • metody wyceny bilansowej aktywów i pasywów,
  • omówienie poszczególnych pozycji aktywów,
  • omówienie poszczególnych pozycji pasywów.
 6. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Rachunek zysków i strat” (wariant porównawczy):
  • zasady sporządzania rachunku zysków i strat,
  • sposób ujęcia dochodów budżetowych w księgach rachunkowych,
  • zasady ewidencji przychodów na kontach grupy „7”,
  • sposób ujęcia wydatków budżetowych w księgach rachunkowych,
  • zasady ewidencji kosztów na kontach grupy „4” i grupy „7”,
  • metoda ustalenia wyniku finansowego – wariant porównawczy.
 7. Zasady sporządzania sprawozdania według wzoru „Zestawienie zmian w funduszu jednostki”:
  • zasady sporządzania zestawienia zmian w funduszu jednostki,
  • omówienie pozycji zwiększających fundusz jednostki,
  • omówienie pozycji zmniejszających fundusz jednostki,
  • technika ustalania obrotów konta „800 – Fundusz jednostki”.
 8. Zasady sporządzania nowej części sprawozdania finansowego Informacji dodatkowej – omówienie poszczególnych elementów informacji.
 9. „Nowy Ład – księgowo-kadrowo i podatkowo”:
  • konieczne zmiany w programach płacowo-kadrowych:
   • składka zdrowotna,
   • skala podatkowa,
  • programy finansowo-księgowe:
   • konta księgowe,
   • płatnik.
 10. Zmiany w przepisach „zusowskich” – zasiłki; okresy zasiłkowe, wysokość zasiłku
 11. Pytania/dyskusja.

Dodatkowe informacje

Szkolenie stacjonarne.

Cena obejmuje: udział w kursie, autorskie materiały szkoleniowe, serwis kawowy, lunch.
Zajęcia odbywać się będą w godzinach 10:00 – 17:00.

Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833