Miejsce:
on-line
Typ:
Szkolenie
Tryb:

Program

Wykładowca: Jacek Kędziora – specjalista ds. kadr, adwokat

Program kursu (8 godzin wykładowych):
  1. Zmiana treści stosunku pracy
   1) Porozumienie i wypowiedzenie zmieniające jako podstawowe narzędzia prowadzące do zmiany umownego stosunku pracy,
   2) Czy zawarcie porozumień lub wręczenie wypowiedzeń zmieniających znacznej liczbie pracowników może obligować pracodawcę do stosowania procedury takiej jak w przypadku zwolnień grupowych,
   3) Powierzanie pracownikowi innej pracy bez jego zgody w granicach przewidzianych przez ustawodawcę,
   4) Obniżenie wynagrodzenia lub obniżenie wymiaru czasu pracy w świetle tarcz antykryzysowych,
   5) Szczególne rozwiązania prawne wprowadzone w tarczach antykryzysowych mające wpływ na sposób realizacji stosunku pracy.
  2. Zagadnienia ogólne dotyczące ustania stosunku pracy
   1) Ustanie umownego stosunku pracy – różnice pomiędzy rozwiązaniem a jej wygaśnięciem umowy o pracę,
   2) Forma,
   3) Doręczanie wypowiedzeń i oświadczeń o rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia – praktyczne wskazówki,
   4) Cofnięcie oświadczenia o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy bez wypowiedzenia,
   5) Zasady reprezentacji pracodawcy przy czynnościach z zakresu prawa pracy,
   6) Reprezentacja pracownika przez zakładową organizację związkową,
   7) Konsekwencje naruszenia wymogów formalnych
  3. Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron
   1) Forma, treść i dopuszczalność porozumienia,
   2) Ochrona stosunku pracy o pracę a porozumienie stron o rozwiązaniu umowy o pracę,
   3) Wady oświadczenia woli,
   4) Porozumienie o rozwiązaniu umowy a ciąża,
   5) Porozumienie o rozwiązaniu umowy a przejście zakładu pracy na innego pracodawcę,
   6) Odprawa pieniężna – kiedy przysługuje
  4. Wypowiedzenie umowy o pracę
   1) Istota wypowiedzenia.
   2) Początek i koniec okresu wypowiedzenia,
   3) Doręczenie wypowiedzenia,
   4) Wypowiedzenie umowy o pracę a zasada równego traktowania i niedyskryminacji w zatrudnieniu. Prawa i obowiązki stron w okresie wypowiedzenia,
   5) Tryb, treść i forma,
   6) Konsultacja związkowa,
   7) Przyczyna wypowiedzenia – sposób konstruowania,
   8) Przyczyna wypowiedzenia w orzecznictwie,
   9) Kryteria doboru pracownika do zwolnienia,
   10) Długość okresu wypowiedzenia,
   11) Modyfikowanie okresów wypowiedzenia,
   12) Zwolnienie na poszukiwanie pracy,
   13) Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia,
   14) Ochrona przedemerytalna a obniżony wiek emerytalny,
   15) Ochrona przed wypowiedzeniem w okresie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w pracy,
   16) Pozostałe przypadki ochrony pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę.
  5. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę
   1) Odwołanie od wypowiedzenia,
   2) Uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
   3) Przywrócenie pracownika do pracy,
   4) Wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy,
   5) Odmowa ponownego zatrudnienia,
   6) Odszkodowanie z tytułu nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę,
   7) Skutki błędnego skrócenia okresu wypowiedzenia
  6.  Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia
   1) Tryb, treść i forma,
   2) Przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w świetle orzecznictwa,
   3) Termin,
   4) Ponowne zatrudnienia pracownika,
   5) Konsultacja związkowa,
   6) Ochrona pracowników przed rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.
  7. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia
   1) Odwołanie do sądu pracy,
   2) Rodzaje roszczeń,
   3) Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia w okresie wypowiedzenia,
   4) Zasady zaliczania okresu pozostawania bez pracy do stażu pracy.
  8. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika
   1) Przyczyny rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika w świetle orzecznictwa,
   2) Treść i forma oświadczenia,
   3) Termin na złożenie oświadczenia,
   4) Uprawnienia pracownika związane ze złożonym oświadczeniem
  9. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia.
   1) Sposób kwestionowania decyzji podjętej przez pracownika,
   2) Ustalanie odszkodowania
  10. Świadectwo pracy
   1) Tryb i podstawa ustania stosunku pracy w świadectwie pracy
  11. Wybrane zagadnienia z zakresu tzw. ustawy o zwolnieniach grupowych
   1) Zakres stosowania ustawy,
   2) Zwolnienie indywidualne a zwolnienie grupowe,
   3) Odprawa pieniężna,
   4) Ponowne zatrudnienie pracownika.
  12. Ograniczenia wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych przewidzianych do wypłaty na wypadek ustania stosunku pracy wprowadzone w tarczy antykryzysowej.
  13. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Dodatkowe informacje

Szkolenie on-line.
Uczestnictwo w szkoleniu wymaga wcześniejszej opłaty.

Przed szkoleniem otrzymają Państwo:

 • dostęp do spotkania video z wykładowcą za pośrednictwem programu/aplikacji Microsoft Teams.
 • materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

Szkolenie trwa 8 godzin wykładowych i składa się z sesji video z wykładowcą:

 • Sesja video I 9.00 – 10.30
 • Sesja video II 10.45 – 12.15
 • Sesja video III 12.45 – 14.15
 • Sesja video IV 14.45 – 16.15
Wymagania techniczne
 • komputer z kamerą i głośnikiem,
 • stabilny dostęp do Internetu
Ks. P. Ściegiennego 10 lok. 52 (I piętro)
06-400 Ciechanów

tel. 23 673 20 01
kom. 781 241 782


PKO BP 21 1020 1042 0000 8302 0354 7833